The book of Thel | werkvertaling

HET BOOK THEL 

De auteur en graveur William Blake, 1789

THEL’S motto,

 • Weet de Arend wat er in de kuil zit?
 • Of zult u de Mol gaan vragen:
 • Kan Wijsheid in een zilveren staf gestopt worden?
 • Of Liefde in een gouden beker?

Hoofdstuk I

 • De dochters van Mne Seraphin hoeden hun zonnige kudden
 • Allen, behalve de jongste; versuft zoekt zij een verborgen plek.
 • Om zich terug te trekken als het ochtendgloren uit z’n sterfelijke dag.
 • Beneden bij de rivier Adona wordt haar zachte stem gehoord:
 • En haar  klacht warrelt neer als ochtenddauw.
 • O leven in dit, onze bron! Waarom verwelkt de lotus op het water?
 • Waarom verdwijnen deze kinderen uit de lente? Enkel geboren om te glimlachen en te vallen.
 • Ah! Thel is als een water-rimpel en als een zich afsplitsende wolk
 • Als een weerspiegeling in een glas. Als schaduwen in het water.
 • Als kinderdromen. Als een glimlach op een kindergezicht.
 • Als de stem van de duif, als de kortstondige dag, als muziek in de lucht,
 • Ah! Mocht ik me zacht kunnen neerleggen, en zacht mijn hoofd laten rusten.
 • En zacht de dodenslaap slapen. En zacht de stem horen
 • Van hem die ’s avonds wandelt in de tuin.
 • Het lelietje-van-dalen, rustend in het nederige gras
 • Antwoordde het lieve meisje en sprak: Ik ben een  waterplant,
 • En ik ben heel klein, en hou ervan om rond te waren in lage dalen;
 • Zo zwak, dat de kleurige vlinder bijna nooit op mijn hoofd komt zitten.
 • Toch heb ik bezoek ontvangen uit de hemel, van hem die lacht naar alles
 • Hij wandelt in de vallei en strekt iedere morgen zijn hand uit over mij
 • En zegt, verheug je nederig plant, jij pasgeboren leliebloem
 • Jij lieve maagd der stille valleien. en bescheiden beekjes;
 • Want jij zult getooid zijn in licht, en gevoed met ochtend-manna;
 • Tot de zomerse hitte je zal doen verwelken ofschoon de fonteinen en de bronnen
 • de eeuwige vlakten in bloei zetten: waarover zou Thel zich dan nog beklagen,
 • Waarom zou de meesteres van de vlakten van Har, nog een zucht laten.
 • Zij hield op & lachte in tranen, dan ging ze zitten in haar zilveren schrijn.
 • Thel antwoordde. O jij kleine maagd van de vredige vallei.
 • Die geeft aan hen die er niet kunnen om vragen, de stemlozen, de oververmoeiden.
 • Uw adem voedt het onschuldig lam, het ruikt uw melkachtig gewaad,
 • Het eet uw bloemen, terwijl jij er zit naar te lachen,
 • Het veegt alle besmettelijke vlekken van zijn zachte en gedweeë mond
 • Uw wijn zuivert de gouden honing.  uw parfum, dat jij verstuift op elk klein grassprietje dat opschiet,
 • Laat de gemolken koe weer bijkomen & temt het vurige ros.
 • Maar Thel is als zwakke wolk die zich schroeit aan de rijzende zon: Ik verdwijn van mijn paarlen troon, en wie zal mijn schuilplaats vinden.
 • Koningin van de dalen, antwoordde de Lelie, vraag de tedere wolk,
 • En zij zal je zeggen waarom ze zo schittert aan de ochtendhemel
 • En waarom haar schitterende schoonheid zich verspreidt in de vochtige lucht.
 • Daal neer, O kleine wolk en zweef voor de ogen van Thel.
 • De wolk daalde neer, en de Lelie boog haar nederig hoofd.
 • En ging haar talrijke taken vervullen in het groene gras.

Hoofdstuk II

 • O wolkje, zei de  maagd, vertel me,
 • waarom klaag jij niet terwijl je toch in één uur oplost in het niets:
 • Dan zullen we je zoeken maar niet vinden; ah Thel is zoals jij.
 • Ik sterf. Ik klaag nochtans, maar niemand hoort mijn stem.
 • Daarop liet de wolk haar gouden hoofd zien & haar glanzende vorm kwam te voorschijn,
 • Zwevend en schitterend aan de hemel voor het gezicht van Thel.
 • O Meisje weet je niet dat onze strijdrossen drinken van de gouden bronnen
 • waar Luvah zijn paarden vernieuwt: kijk je naar mijn jeugd,
 • en ben je bang dat ik verdwijn en niet meer zichtbaar ben.
 • Niets blijft; O meisje. ik zeg je, wanneer ik verdwijn
 • Is het naar een tienvoudig leven, naar liefde, naar vrede, en heilige vervoering:
 • Ongezien neerdalend, strek ik mijn lichte vleugels over balsemende bloemen
 • En verleid de dauw met de mooie ogen, dat ze me naar haar glanzende tent brengt;
 • De wenende maagd beeft, knielt voor de opgaande zon,
 • Tot we opstijgen verbonden met een gouden band, en nooit meer scheiden; maar verenigd wandelen, en voedsel brengen naar al onze tedere bloemen
 • Doe jij dat, O kleine Wolk? Ik vrees dat ik niet ben zoals jij;
 • Want ik wandel door de dalen van Har. En ruik de zoetste bloemen,
 • Maar ik voed de bloemetjes niet: ik hoor de kwetterende vogels,
 • Maar ik voed de kwetterende vogels niet. Zij vliegen en zoeken zelf hun voedsel;
 • Maar Thel schept hierin geen behagen; omdat ik wegkwijn,
 • En allen zullen zeggen: deze stralende vrouw heeft zonder doel geleefd,
 • Of heeft ze enkel geleefd om na haar door tot voedsel te dienen van de wormen.
 • De Wolk beklom opnieuw haar hemelse troon en antwoordde aldus:
 • Wanneer je dan voedsel bent voor wormen, O maagd van de luchten,
 • Hoe groot is dan je nut, hoe groot je zegening; alles wat leeft
 • leeft niet alleen, noch voor zichzelf alleen: vrees niet en zal de zwakke worm uit zijn lage bed roepen, en  jij zult zijn stem horen.
 • Kom, worm van de stille vallei, naar je sombere koningin
 • De hulpeloze worm rees op en kroop op het Lelieblad,
 • En de stralende Wolk gleed verder  om een partner te vinden boven de vlakte.

Hoofdstuk III

 • Verbaasd zag Thel dan de Worm op zijn bed van dauw.
 • Ben jij een Worm? Beeld van zwakheid. Ben jij slechts een Worm?
 • Ik zie je als een kind gewikkeld in het Lelieblad:
 • Ah ween niet klein stemmetje, jij kan niet spreken maar je kunt wel wenen;
 • Is dit een Worm? Ik zie je naakt en hulpeloos liggen: wenend,
 • En niemand om te antwoorden; niemand om te liefkozen met een moederlijke glimlach.
 • De kleiklomp hoorde de stem van de worm en hief haar barmhartig hoofd;
 • Zij boog zich over het wenend kind en beademde het met melkachtige tederheid,
 • Dan richtte zij haar nederige blik naar Thel.
 • O schoonheid uit de dalen van Har, wij leven niet voor onszelf,
 • Jij ziet in mij het laagste der dingen, en dat ben ik ook;
 • Mijn boezem is koud uit zichzelf en donker uit zichzelf
 • Maar hij die het laagste bemint, giet zijn olie op mijn hoofd
 • En kust me, en bindt zijn bakerbanden rond mijn borst.
 • En zegt: jij moeder van mijn kinderen, ik heb je bemind.
 • En ik heb je een kroon gegeven die niemand je kan ontnemen
 • Maar hoe zoet dit is, weet ik niet en kan het niet weten
 • Ik overpeins en kan niet overpeinzen; toch leef ik en bemin.
 • De dochter der schoonheid droogde haar tranen van medelijden mat haar witte sluier
 • En zei: Helaas! Dit wist ik niet en daarom ween ik,
 • Dat God een Worm zou beminnen, wist ik, en dat hij de kwaadaardige voet zou bestraffen die opzettelijk zijn hulpeloze vorm plattrapte; maar dat hij het liefkoosde
 • met melk en olie, heb ik nooit geweten en daarom ween ik,
 • En ik kloeg zacht, omdat ik wegkwijn
 • En ik leg me neer op uw koud bed, en verlaat mijn verborgen plek.
 • Koningin der dalen, antwoordde vrouwe Klei, ik hoorde je zuchten;
 • En al je klachten vlogen over mijn dak, maar ik heb hen beneden geroepen:
 • Wil je, O Koningin, mijn huis binnenkomen; het is je toegestaan te komen
 • En te gaan; vrees niets, treed binnen met je maagdenvoeten.

Hoofdstuk IV

 • De verschrikkelijke wachter van de eeuwige poort lichtte de noordelijke slagboom:
 • Thel ging binnen en zag de geheimen van het ongekende land;
 • Zij zag de rustbedden van de dood,  waar vezelachtige wortels
 • van elk hart op aarde zijn rusteloze twist diep inplant:
 • Een land van smarten & van tranen waar nooit een lach gezien is.
 • Ze wandelde in het land van wolken, door donkere valleien, luisterend
 • naar smarten en weeklachten, vaak wachtend bij een vochtig graf
 • in stilte, luisterend naar de stemmen van de grond
 • Tot ze aan haar eigen grafplaats kwam en zich daar neerzette
 • En de smartelijke stemmen hoorde uit de holle put.
 • Waarom kan het Oor niet gesloten worden voor zijn eigen vernietiging.
 • Of het glinsterende Oog voor het gif van een glimlach!
 • Waarom zijn Oogleden uitgerust met reeds geslepen pijlen?
 • Waar duizend vechtende mannen in hinderlaag liggen?
 • Of een Oog van geschenken & bevalligheden, fruit en gesmeed goud uitstortend
 • Waarom een tong doordrenkt van honing uit elke windstreek?
 • Waarom een Oor, een woeste draaikolk om de schepselen in op te zuigen?
 • Waarom wijde neusgaten die bevende en angstige verschrikkingen inademen.
 • [Waarom een tedere band om de jeugdige brandende jongen!
 • Waarom een klein gordijn van vlees over het bed van ons verlangen]
 • Het Meisje sprong op van haar zitplaats & vloog met een gil terug, ongehinderd, tot ze terug in de dalen van Har kwam.

Einde

 • ( werkvertaling, Lucien Posman)